Kékiskola ....
Fotók
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 131207k_052 140901_ta024 130314_111708_ta008 18 dsci1195 130208_140248_taDSCF0837 130314_115042_ta032 131219_060 akadalyverseny011 130506_102342_022

Archive for április 2016

Papírgyűjtés

Figyelj! 

Kiolvasott metróújságok,

faliújságról levett régi plakátok,

szórólapok, akciós újságok,

nem használt ezeréves tankönyvek stb.

mostantól ne kerüljenek a többi szeméttel együtt a kukába, hanem gyűjtsük külön!

 

Az összekötött bedobozolt papírok az alább megadott időpontban adhatók le:

MÁJUS 24-25-26-án

7.30-tól 16.30-ig

az iskola hátsó udvarán.

Tudtad?

1 csomag A/4-es irodai másoló papír = 500*5g = 2,5 kg

100 csomag = 250 kg = 3-5 fa

1 fa = sajátos élettér

És még egy fontos!

 A gyűjtés nem osztályok közötti verseny, mindannyian győztesek vagyunk.

Mentsünk meg együtt minél több fát!

 

Plakát

Atlétikai Verseny

Április 28-án megrendezett kerületi versenyen tanulóink az alábbi eredményeket értéke el:
I. kcs fiúcsapat: – Kerületi III. hely
Kis Dániel, Brávácz Barnabás, Laza Máté,  Varjú Ákos, Rajcsányi Boldizsár, Pataki Zsombor
I.kcs. lánycsapat: – Kerület III. hely
Péntek Laura, Vadász Virág, Hernold Zsuzsa, Diemer Anna, Bábosik Liana, Péter Kira.
Egyéniben – Kerületi II. hely: Vadász Virág
II. kcs fiúcsapat:  Kerületi II. hely:
Tóth András Kevin, Tari Zoltán, Palotási Krisztián, Szabó Barnabás, Pámer Péter, Korpa Gábor
II. kcs. lánycsapat:  Kerületi II. hely:
Kenyeres Jázmin, Fekete Boglárka, Bartha Klára, Rychlyk Nikolett, Bene Nikolett, Sóki Krisztina
Egyéniben Fekete Boglárka Kerületi II helyen végzett.
Minden csapatunk bekerült a Budapesti döntőbe.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek, Gábor bácsinak, Timi néninek és Ádám bácsinak!
DSC_0163
DSC_0166

KÉK CSOKOR

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hagyományainkat követve idén is megrendezésre a kerül iskolánk műsoros estje a KÉK CSOKOR.

Egyéni, csoportos és osztályprodukcióinkkal tanulóink sokoldalúságát, tehetségét szeretnénk megmutatni a kedves szülőknek, családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek.

Időpontja: 2016. május 5. csütörtök 17 óra

Helye: Királyerdei Művelődési Ház

Megtisztelő jelenlétükre számítunk!

Az estéhez jó szórakozást kívánok a

Kék Általános Iskola nevelőtestülete,

szülői közössége

és a Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány nevében!

 Tikosné Turi Erzsébet

intézményvezető

                                                                                 16kekcsokor1 (1)

Országos Honismereti Verseny

Az Országos Honismereti Versenyen

Simon Ádám 5. b osztályos tanulónk

megyei VIII. helyezést ért el.

Gratulálunk Ádámnak és felkészítő tanárának Magdi néninek.

London Bridge országos döntő

A London Bridge verseny országos döntőjén

Selmeczi Dénes László 5. b osztályos tanulónk V. helyezést,

Kelemen András 5. a osztályos tanulónk VII. helyezést,

Kalmár Ákos 7. osztályos tanulónk VIII helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez a résztvevő diákoknak és felkészítő tanáruknak, Edit néninek.

Országos Honismereti Verseny

Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen

Simon Ádám 5. b osztályos tanuló

8. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Oklevél megtekinthető itt: 035179-001-1524018377-4091be3373

Csepeli angol művészeti szemle

Az angol művészeti szemlén

RAJCSÁNYI KATA

5. b osztályos tanulónk

I. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Költészet napja

A magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt rendeztek a Radnóti Miklós Művelődési Házban. Iskolánk tanulója, SÁNDOR ALEXA 3.b osztályos tanuló az általános iskola, alsó tagozat kategóriában I. helyezést ért el.

Gratulálunk a kiváló szereplésért, a szép eredményért!

Beiratkozás 2016-17

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben –tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi körülményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A 2016/2017-os tanévben
Kék  Általános Iskolában

Normál programmal indítunk osztályokat

Mindkét osztályban lehetőség lesz nyelvi vagy matematika emelt óraszámú csoportban tanulni:

Emel óraszámú nyelvi csoport:
A gyermekek kommunikációközpontú, természetes körülmények között sajátítják el a nyelvet. A tehetség kibontakoztatását segítk a humán munkaközösség által szervezett angol nyelvi szakköreink is.

A program jellemzői:

– 2. osztálytól szakkör keretében ismerkedhetnek meg tanulóink az idegen nyelvvel (angol, német)
– 4. osztálytól heti öt nyelvi óra van

Emelt óraszámú matematika csoport:
Azokat a diákokat várjuk ebbe a csoportba, akik különös érdeklődést mutatnak a matematika iránt. A tehetség kibontakozását segíti a tanítók, matematika tanárok által szervezett tehetséggondozó foglakozásaink, táblajátékos / versenyre felkészítő matematika szakkörünk is.

A program jellemzői:

– tanórai keretek között 1-4. osztályban heti 5 matematika óra (felsőben csoportbontás)

– heti 1 óra tehetséggondozó foglalkozás

Nagy udvar, szabadtéri játékok, családias légkör, délutáni szakkörök, tehetségfejlesztő, hátránykompenzáló foglalkozások, aktív sportélet, hagyományőrző színes iskolai programok várják a gyermekeket.

Szeretettel várjuk iskolánkba gyermekét!

Versenyeredmény

Versenyeredményeink a kerületi lövészversenyen:
Kerületi III. hely: III. kcs fiúcsapat   Rafai Patrik, Palotási Patrik, Bárkányi Dániel
Kerületi III. hely: IV .kcs fiúcsapat  Bokor Endre, Pethő Roland, Ézsiás Gergely
Kerületi I. hely: III. kcs lánycsapat  Bolyós Petra, Romhányi Réka, Amabile Alessia
Kerületi II. hely: III. kcs lány B csapat Ozibiusz Anissza, Tóth Karolina, Urbán Lívia
Kerületi I. hely: IV. kcs lánycsapat  Rigó Kamilla, Ivánka Brigitta, Bercze Anna
Kerületi II. hely: IV. kcs lány B csapat   Bogdány Vanda, Talum Kata, Sóki Nikolett
Egyéni I. hely: Rigó Kamilla, Bolyós Petra
Egyéni II. hely: Ozibiusz Anissza, Bogdány Vanda
Egyéni III. hely: Talum Kata, Tóth Karolina
Gratulálunk!
Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank